انجمن شیمی دبیرستان دکتر شریعتی کرمان

شیمی و آزمایشگاه

سوالات تشریحی فصل اول شیمی 1

جاهای خالی را پر کنید.به مجموعه رویداد های ...................که به یک ..................میانجامد فرایند میگویند.
نسبت.........به...................را چگالی گویند.
یخ نسبت به اب حجم ..............و چگالی...............دارد.
در زبان جهانی شیمی حرف ها را..............شیمیایی و کلمه ها را..................شیمیایی و جمله های شیمیایی را ......................شیمیایی گویند.
نماد شیمیایی سدیم................وپتاسیم ................و منیزیم ................و نام Pb ............و نام Li .............ونام Ca ............می باشد.کاربرد هر یک از مواد زیر چیست؟ 
سولفوریک اسید( )
اب اکسیژنه ( )
کلسیم کلرید ( )
استون ( ) جواب مورد نظر را در پرانتز بنویسید.
به تعداد پیوند هایی که هر اتم میتواند با اتم های دیگر داشته باشد را گویند( )

در سمت اکسیژن ملکول اب بار ()

 و در ملکول اب ( )

پیوند کووالانسی وجود دارد و ظرفیت اتم اکسیژن برابر ( )می باشد. 


واکنش زیر را موازنه کنید:

  NH3 + O2________NO + H2O  پاسخ دهید:
به نیرو های بین ملکولی در اب و یخ چه میگویند؟

در صد اب های اقیانوس ها و اب های زیر زمینی بر روی کره ی زمین چه قدر است؟ 


کدام جمله درست و کدام غلط می باشد؟

پیوند بین دو اتم ملکول هیدروژن از نوع کووالانسی می باشد.( )

در یک اتم تعداد الکترون ها با تعداد پروتون ها برابر است.( )

ملکول اب از نظر الکتریکی خنثی می باشد.( )

حجمی از یخ که هم حجم اب اولیه است جرم بیشتری دارد.( )

در یک واکنش شیمیایی خواص مواد واکنش دهنده تغییر نمیابد.( )

ملکول F____Be_____F از نظر ساختاری شبیه به اب است.( )

تمام موجودات زنده برای دست یابی به اب شیرین باید بر سر02/0 اب رقابت نمایند.( )

یخ بر روی اب شناور است زیرا کشش سطحی اب زیاد است.( )


   

+ نوشته شده در  یکشنبه ۳ آبان۱۳۸۸ساعت ۱۵:۴۶ بعد از ظهر  توسط AHGH  | 

سوالات تشریحی فصل اول شیمی 1

 
1- مفاهیم زیر را تعریف كنید :

الف) DO ب) واكنش شیمیایی پ) انحلال پذیری 

 

2- علت ایجاد پدیده كشش سطحی را در مورد آب به طور كامل توضیح دهید ؟ 

 

3- با توجه به فرمول روبرو : Ca(HCO3)2 

الف) تعداد هر یك از عناصر سازنده این تركیب را بنویسید ؟ 

ب) نام این تركیب چیست ؟ 

پ) این تركیب عاما سختی موقت آب است یا سختی دائم ؟ 

 

4- برای افزایش دمای 10 گرم آب به اندازه oC 1 به چه مقدار گرما نیاز است ؟ 

 

5- نام و یك كاربرد برای تركیبات زیر بنویسید ؟ 

الف) HNO3 ب) CaCl2 پ) KOH ت) C3H6O‌  

 

6- ضریب خطر یون سرب (Pb2+) برای انسان در آب رودخانه ای 2 می باشد .

الف) آیا این یون برای انسان خطرناك است یا خیر ؟ چرا ؟ 

ب) اگر حد مجاز یون سرب برای انسان ppm 0.05 باشد ، میزان یون سرب موجود در آب رودخانه چند است ؟ 

 

7- به سوالات زیر پاسخ دهید : 

الف) دو مورد از عوامل مؤثر در پراكندگی منابع آب شیرین را نام ببرید ؟ 

ب) انحلال پذیری گازها در آب به چه عواملی بستگی دارد ؟ دو مورد 

پ) منظور از یون های آب پوشیده چیست ؟ 

 

8- علت را در هر مورد ذكر كنید : 

الف) چرا میزان رسانایی آب طبیعی بیشتر از آب خالص می باشد ؟ 

ب) چرا گرمای تبخیر آب از تمام مایعات موجود در طبیعت بیشتر است ؟ 

پ) چرا در تصفیه ی آب به آن یون های Al3+ و Fe3+ اضافه می كنند ؟ 

 

9- به سوالات زیر پاسخ دهید : 

الف) در تجدید پذیری آب طبیعی ( چرخه آب ) خورشید چه نقشی دارد ؟ 

ب) دو كاتیون سنگین كه باعث آلودگی آب می شوند را نام ببرید ؟ 

 

10- در تصفیه آب آشامیدنی ، هر یك از موارد زیر را به چه دلیل به آب اضافه می كنند ؟ 

الف) كات كبود ( تركیب مس دار ) ب) یون فلوئورید پ) كلر زنی مقدماتی

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۳ آبان۱۳۸۸ساعت ۱۵:۴۳ بعد از ظهر  توسط AHGH  | 

سوالات تشریحی فصل اول شیمی 1

 
1- به سوالات زیر پاسخ دهید : 

الف) در تركیب NaCl‌ نوع پیوند را مشخص كنید ؟ ( یونی یا كووالانسی ) 

ب) كاغذ تورنسل در ظرف حاوی HNO3 به چه رنگی در می آید ؟ چرا ؟ 

 

2- مقدار DO آب یك آبگیری ppm 6 است . در 200 گرم از آب این آبگیر چند گرم اكسیژن حل شده است ؟ 

 

3- درستی یا نادرستی هر یك از عبارت ها را با ذكر دلیل مشخص كنید : 

الف) یخ روی آب شناور می ماند ، چون چگالی یخ از آب بیشتر است . 

ب) مولكول ها از اتصال اتم ها در اثر پیوند شیمیایی بوجود می آیند . 

 

4- نسبت تعداد عناصر به تعداد اتم ها را در استون ( CH3COCH3 ) مشخص كنید 

 

5- دو جسم جرم مساوی دارند . یكی از آنها بر سطح آب شناور می ماند و دیگری در آب فرو می رود . كدام جسم حجم بزرگتری دارد ؟ چرا ؟ 

 

6- نحوه ی برهم كنش مولكول های آب در اطراف یون Cl- را رسم كنید ؟ 

 

7- چرا آب باران اندكی خاصیت اسیدی دارد ؟ 

 

8- به سوالات زیر پاسخ دهید : 

الف) چگونه میتوان سختی موقت آب را از بین برد ؟ 

ب) كدام ماده رنگ كاغذ تورنسل را قرمز می كند ؟ NaOH یا HNO3  

 

9- هر یك از محلول های زیر چه رنگی به آب می دهد ؟ 

الف) سركه ب) محلول غلیظ NaOH پ) CO2 محلول در آب 

 

10- با توجه به اینكه گرمای تبخیر آب معادل kj 2260 و الكل kj 860 است ، نیروی بین مولكولی در كدام مایع قویتر است ؟ چرا ؟

+ نوشته شده در  یکشنبه ۳ آبان۱۳۸۸ساعت ۱۵:۴۳ بعد از ظهر  توسط AHGH  | 

سوالات تشریحی فصل اول شیمی 1

 
1- نام و نماد شیمیایی موارد زیر را بنویسید :

  كامیم ............ Hg ............. منیزیم ........... Pb .............        

 

2- از مراحل تصفیه آب لخته سازی را توضیح دهید ؟ برای لخته سازی از چه كاتیون هایی استفاده می كنند ؟ 

 

3- چگونه می توان سختی موقت آب را از بین برد ؟ با ذكر واكنش 

 

4- در هر یك از موارد زیر مقدار اكسیژن محلول در آب چه تغییری می كند ؟ 

الف) فتوسنتز گیاهان سبز موجود در آب ب) موج زدن آب دریا 

پ) فعالیت باكتری های هوازی موجود در آب ت) افزایش دمای آب رودخانه 

 

5- تفاوت پیوند شیمیایی با نیروی جاذبه مولكولی چیست ؟ با ذكر یك مثال برای هركدام 

 

6- هر یك از موارد زیر را به چه دلیل به آب اضافه می كنند ؟ 

الف) یون Al3+ ب) كات كبود پ) كلر ت) یون F-  

 

7- به سوالات زیر پاسخ دهید : 

الف) شكل یك مولكول آب را رسم كنید ؟ 

ب) سرهای مثبت و منفی مولكول آب را مشخص كنید ؟ 

پ) ظرفیت اتم اكسیژن و هیدروژن در مولكول آب چند است ؟ 

ت) مولكول آب قطبی است یا ناقطبی ؟ 

 

 8- به سوالات زیر پاسخ دهید :

الف) یك كاربرد برای سولفوریك اسید بنویسید ؟ 

  ب) اگر یون Na+ در آب قرار گیرد توسط كدام یك از سرهای مولكول آب  

  احاطه می شود ؟ 

 

9- چرا گرمای تبخیر آب از تمام مایعات موجود در طبیعت بیشتر است ؟ 

 

10- چرا بلور NaCl یا نمك طعام از نظر الكتریكی خنثی می باشد ؟ 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۳ آبان۱۳۸۸ساعت ۱۵:۴۲ بعد از ظهر  توسط AHGH  | 

سوالات تشریحی فصل اول شیمی 1

1- هر یك از عبارت های زیر به كدام ویژگی آب مربوط می شود ؟ 

الف) ایستادن پشه روی سطح آب ب) خنك شدن بدن هنگام عرق كردن 

پ) شناور ماندن یخ روی سطح آب ت) ثابت ماندن دمای بدن انسان در سرما و گرما 

ث) متعادل بودن تغییرات دما در كره زمین ج) یخ بستن آب از سطح

 

2- واكنش های (1) و (2) را كه موجب از بین رفتن سختی آبهای طبیعی می شود در نظر گرفته و به سوالات پاسخ دهید : 

آب + كربن دی اكسید + كلسیم كربنات (نامحلول) → گرما + كلسیم هیدروژن كربنات(محلول) (1) 

  Na+ 2 + كلسیم كربنات ( نامحلول ) → سدیم كربات + Ca2+ (2) 

الف) در چه مواقعی از واكنش (2) استفاده می شود ؟ چرا ؟ 

ب) پیدایش رسوب های آهكی درون كتری و سماور در اثر انجام كدام واكنش است 

پ) یكی از مشكلاتی كه آب سخت برای انسان ایجاد می كند را بنویسید ؟ 

 

3- چگونه می توان یك محلول فراسیرشده تهیه كرد ؟ و جایگاه این محلول در كجای منحنی انحلال پذیری است ؟ چرا ؟ 

 


4- در لوله كشی آب آشامیدنی یك شهر یون های زیر وجود دارد : 

Ca2+ و Cd2+ و F- و K+ و Mg2+ و Hg2+  

الف) كدام یون ها موجب سختی موقت آب می شوند ؟ 

ب) كدام یون ها به كا تیون های سنگین معروف اند و برای بدن انسان مضراند ؟ 

پ) وجود كدام یون از پوسیدگی دندان جلوگیری می كند ؟ 

 

5- در یك نمونه آب رودخانه ای 0.003 گرم اكسیژن در 1000 گرم آب حل شده است . اگر یك نوع ماهی كه Do‌ آن ppm 6 است ، آیا در این رودخانه می تواند زنده بماند ؟ چرا 

 

6- عوامل مؤثر در پراكندگی منابع آب شیرین را در سطح زمین نام ببرید ؟ 

 

7- اگر مقدار كاتیون سرب موجود در آب رودخانه ای ppm 4 باشد و مقدار مجاز اعلام شده برای آن كاتیون برابر با ppm 3 باشد ،

 الف ) آیا این كاتیون برای زندگی آبزیان خطرناك است ؟ چرا‌؟ 

ب) ضریب خطر را برای این یون بدست آورید ؟ 

 

8- چرا تفاوت دما ی شبانه روز در كره مریخ نسبت به زمین بسیار بیشتر است ؟ 

 

9- در معادله شیمیایی : 2H2 + O2 → 2H2O‌  

الف) واكنش دهنده ها و فرآورده ها كدامند ؟ ب) كدام یك از مواد موجود در واكنش بالا تركیب است ؟ چرا ؟ پ) آیا این واكنش موازنه است ؟ چرا ؟ ت) نام فرآورده چیست ؟ 

 

10- منظور از مصرف آشكار و نهان آب چیست ؟ و سهم كدامیك در زندگی ما بیشتر است ؟ 

 

11- معادلات شیمیایی زیر را موازنه كنید : 

  (1) Fe2O3 + CO → 2 Fe + CO2  

  (2) C3H8 + O2 → CO2 + H2O  

 

12- چرا میزان رسانایی الكتریكی آب نمك بیشتر از آب خالص است ؟ 

 

13- الف) سه راه تامین اكسیژن مورد نیاز برای آبزیان را بنویسید ؟ 

  ب) عوامل موثر در انحلال گاز اكسیژن در آب را بیان كنید ؟ 

 

14- غلظت یون سرب ( Pb2+ ) موجود در آب رودخانه ای برابر ppm 0.02 می باشد . اگر حد مجاز این یون برای انسان ppm 0.05 باشد ، ضریب خطر را برای این یون محاسبه كنید ؟ 

 

15- اگر PH‌ محیطی برابر 2 باشد و محیط دیگر PH‌ آن برابر 9 باشد ، تورنسل در هر محیط به چه رنگی در می آید ؟ چرا ؟

+ نوشته شده در  یکشنبه ۳ آبان۱۳۸۸ساعت ۱۵:۳۷ بعد از ظهر  توسط AHGH  | 

سوالات تشریحی فصل اول شیمی 1

1- چرا آب از سطح خود شروع به یخ زدن می كند ؟ و این پدیده چه اهمیتی برای ماهی ها دارد ؟ 

 

2- عیب ذخیره كردن آب در منبع چیست ؟ و برای رفع این مشكل چه باید كرد ؟ 

 

3- به سوالات زیر پاسخ دهید :

الف) چرا هنگامی كه آب منجمد می شود حجم آن افزایش می یابد ؟ 

ب) چنانچه نوشابه را گرم كنیم ، گاز حل شده در آن كم می شود یا زیاد ؟ توضیح دهید . 

 

4- به سوالات زیر پاسخ دهید :

الف) یكی از فواید چرخه آب را بنویسید ؟ 

ب) دو تا از كاتیون های سنگین را نام ببرید / 

 

5- در كدام یك از مراحل تصفیه آب به آن یون های Al3+ و Fe3+ به آب اضافه می كنند ؟ و علت افزایش ای یون ها چیست ؟ 

 

6- مراحل تصفیه فاضلاب را نام ببرید ؟ 4 مورد 

 

7- سه مورد از ویژگی های غیر عادی آب را نام ببرید ؟ 

 

8- معادلات شیمیایی زیر را موازنه كنید ؟ 

  Fe + HCl → FeCl2  

  K2O + H2O → KOH

 

9- جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنید : 

الف) حداقل غلظت اكسیژن محلول در آب را با ............. نشان می دهند . 

ب) در هر اتم خنثی حتما تعداد ............ و ............ با هم برابر است . 

 

10- به سوالات زیر پاسخ دهید :

الف) DO‌ چیست ؟ ب) واحد آن چیست ؟ پ) به چه عاملی بستگی دارد ؟

+ نوشته شده در  یکشنبه ۳ آبان۱۳۸۸ساعت ۱۵:۳۷ بعد از ظهر  توسط AHGH  |