انجمن شیمی دبیرستان دکتر شریعتی کرمان

شیمی و آزمایشگاه

سوالات تستی فصل اول شیمی 1

1) کدام عبارت نادرست است؟
1)مادر زیر پوشش نازکی از هوا زندگی میکنیم که هواکره نام دارد.

2)پدیده های طبیعی تنها بر مقدار گازهای موجود در هواکره افزوده میشود.

3)هواکره ظرفی است برای تجمع ذرات معلق.

4)99 درصد از هواکره در فاصله های 30 کیلومتری از زمین است.

2) کدام گزینه لایه های هواکره را به ترتیب از سطح زمین به بالا بیان میکند؟


1)تروپوسفر _ مزوسفر _ استراتوسفر _ ترموسفر

2)استراتوسفر _ تروپوسفر _ ترموسفر _ مزوسفر

3)تموسفر _استراتوسفر _مزوسفر _تروپوسفر

4)تروپوسفر_استراتوسفر_مزوسفر_ترموسفر

3)مقدار DO در یک نمونه اب برابر با ppm40 است.مشخص کنید در 1000 گرم اب چند گرم گاز اکسیژن حل میشود؟


1)4         2)0/4        3)0/04       4)004/0

5) پیدایش لایه های اهکی درون کتری سماور و لوله های ابگرمکن نشان از وجود کدام مورد زیر در اب های معمولی و اشامیدنی است؟


1)سختی موقت       2 )یون سدیم       3)کلسیم کربنات      4)سدیم کربنات

6) کدام گزینه از مراحل تصفیه ی اب شهری نیست؟


1)صاف کردن 2)کلر زنی 3)لخته سازی 4)هوادهی

7) در دمای ثابت هر گاه فشار گاز دو برابر شود مقدار گاز حل شده ذدر اب ......

1)نصف میشود 2)دو برابر 3)چهار برابر میشود 4)تغییر نمکند

8)  323  کلوین معادل چند درجه سلسیوس است.


1)50-             2)60-               3)   60      4) 50

9) کدام عبارت درست است.


1)هوای پاک و بدون الودگی یک ماده ی خالص است.

2)اوزون گازی با دو چهره است.

3)در بخش پایینی هواکره دمای هوا معمولا با افزایش ارتفاع بالا میرود.

4)رویدادهای طبیعی هم چون فوران اتشفشان ها و اتش سوزی در جنگل های سهم قابل توجهی در الودگی هوا ندارد.

10) وجود جلبک ها در اب هنگام ذخیره کردن ان باعث ..........در اب میشود و برای جلوگیری از ان به اب ............میافزاید.


1)طعم نامطلوب.یون اهن 2)طعم نامطلوب کات کبود 3)ایجاد لخته کات کبود 4)ایجاد لخته یون اهن

11) با افزایش ارتفاع از سطح زمین فشار هوا و چگالی ان چگونه تغییر میکنند؟


1)افزایش.افزایش 2)کاهش.کاهش 3)افزایش.کاهش 4)کاهش افزایش

12) کدام یون جزو کاتیون های سنگین است؟  


1)Cd+2 4)   Pb+2  3)Fe+2  2)Hg+2

13) کاربرد کدام ماده درست ذکر نشده؟


1)H2CO3 در نوشابه ی گازدار          2)KOH در ساخت باتری قلیایی 

3)Ca(OH)2 در تهیه ی خمیر کاغذ      4)H3PO4 به صورت رقیق در باتری خودرو

+ نوشته شده در  یکشنبه ۳ آبان۱۳۸۸ساعت ۱۵:۳۷ بعد از ظهر  توسط AHGH  |